جستجو
US Dollar
FA
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2022"  از "آبان"

نظر ها  (0) 5 استراتژی برای جلوگیری از اشتباهات رایج مشاغل فرانچایز
من همیشه معتقد بودم که ارتباط خوب سنگ بنای هر رابطه موفقی است. بسیار مهم میباشد که خطوط ارتباطی باز و مثبت بین مدیریت و کارکنان، بین کسب و کار و دفتر مرکزی، بین کارکنان و با مشتریان شما برقرار باشد. عدم برقراری ارتباط - یا فکر کردن به این که تنها هستید - نسخه ای برای شکست یا ناامیدی است. ارتباطات در تمام سناریوه